attributi_0003_corea long_0000s_0001_corea long blu